fbpx

Co je dobré vědět, když se chcete stát diplomatem?

03.04.2019 | Aktuality

Co je dobré vědět, když se chcete stát diplomatem?

Dnes píšu o odpoledni, které jsme strávili s Cyrilem Svobodou, bývalým ministrem České republiky a zakladatelem Diplomatické akademie. Akademii založil v roce 2011 s posláním poskytnout kvalitní vzdělání širokému spektru studentů z různých oborů. Od té doby prošlo akademií nepočetné množství studentů. Cyril Svoboda měl připravený celodenní kurz na téma politická etika a diplomatické a mezinárodní právo. Dopoledne jsme se zabývali obecnou teorií politické etiky, a jejím vysvětlením na konkrétních příkladech o morálce, etice a spravedlnosti. Velkou část jsme  věnovali přirozenému právu, konceptu lidských práv a také odklonu od lidských práv. Po polední pauze jsme se věnovali diplomatickému a mezinárodnímu právu.

Cyril Svoboda se studenty kurzu Diplomatické akademie 2019

Co je dobré vědět, když se chcete stát diplomatem?

Pokus vás zajímá téma diplomacie, nahlédněte do Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích. Tento dokument vznikl v roce 1961. Celkem obsahuje 53 článku, ve kterých jsou jasně stanovena pravidla.  Dozvíte se zde, co je účelem diplomatické mise, jaké předpoklady musí splňovat členové diplomatické mise a jaké jsou práva a povinnosti vedoucího mise.

Ve článku 14 je uvedeno, že vedoucí misí jsou rozděleni do tří tříd a to 1) velvyslanci nebo nunciové pověření u hlav států a jiní vedoucí misí rovnocenné hodnosti, 2) vyslanci, ministři a internunciové pověření u hlav států, 3) chargés d’affaires pověření u ministrů zahraničních věcí.

V článku 29 až 39 je detailně popsáno, jak je to s diplomaty a jejich imunitou. Víte, že osoba diplomatického zástupce je nedotknutelná? Diplomatický zástupce nesmí být žádným způsobem zatčen nebo zadržen. Přijímající stát s ním musí jednat s náležitou úctou a učiní všechna vhodná opatření, aby zabránil každému útoku proti jeho osobě, svobodě nebo důstojnosti. Imunita je ale časově omezená. Každá osoba, která má nárok na výsady a imunity, smí jich požívat, jakmile vstoupí na území přijímajícího státu, aby nastoupila na své místo. Výsady a imunita osoby, která je využívá, končí obvykle v okamžiku, kdy tato osoba opustí zemi.

Víte, jaké jsou předpoklady?

K základním podmínkám pro přijetí musíte bezpochyby splňovat několik kritérií. Mezi kritéria patří, že musíte mít české státní občanství, musíte být svéprávný, bezúhonný, znát několik cizích jazyků, mít složenou úřednickou zkoušku, mít stanovený stupeň bezpečnostní prověrky, být zdravotně způsobilý pro výkon státní služby, mít dosažené požadované vzdělání a být starší 18 let, zároveň je zde věkové omezení do 70 let.

Mezi další základní právní předpoklady pro výkon funkce diplomata patři existence služebního poměru, dodržování demokratických zásad a ústavního pořádku, řádný výkon státní služby, rozhodnutí služebního úřadu o přijetí a zařazení na služební místo.

Práce diplomata je založena na diplomatickém protokolu

Diplomatický protokol se skládá z mnoha částí. Například se jedná o audience, oficiální návštěvy, státní návštěvy, pracovní cesty, společenské akce, mezinárodní konference, korespondenci pro různé příležitosti či formality při navazování diplomatických styků.

V případě, že Vás tohle téma zajímá, zejména pak detaily o konzulárních stycích, je dobré nahlédnout do Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích. Spolu s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích se nachází v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Z tohoto tématu pro mě plyne jednoznačný závěr. Život diplomata vypadá na první dojem velmi zajímavě. Když ale člověk nahlédne trochu hlouběji, zjistí, že opak je pravdou. Asi nejnáročnější je skloubit práci v diplomatických službách s osobním životem, rodinou a výchovou dětí. Diplomatická služba je náročná a rozhodně není pro každého. Nároky kladené na uchazeče o práci v diplomatických službách jsou vysoké a projít výběrovým sítem kandidátů není vůbec jednoduché

 

Kateřina Bírešová

Studentka Diplomatické akademie 2019

 

Zdroje:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/videnska_umluva_o_diplomatickych_stycich.html

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/videnska_umluva_o_konzularnich_stycich.html